Platy

Acustristore ctenopoma Garra poecilura Osteoglossum bicirrhosum
Anabus testudineus Oxyeleotris urophthalmu Parambassis vollmeri
Bedotia geayi Garra spilota Parambassis vollmeri
Channa aurantimaculata Gasteropelecus sternicla Parambassis wolffi
Channa bleheri Glossolepis incisus Periophthalmodon schlosseri
Channa gachua Hydrocynus vittatus Periophthalmus modestus
Channa lucius Iriatherina werneri Periophthalmus novemradiatus
Channa marulius Lepisosteus oculatus Phenacostethusus smithi
Channa maruloides Lepisosteus spatula Polyodon spathula
Channa micropeltes Lepomis megalotis Polypterus delhezi
Channa panaw Melanotaenia boesmani Polypterus endlicheri endlicheri
Channa pulchra Melanotaenia herbertaxelrodi Polypterus ornatipinnis
Channa sp Melanotaenia praecox Polypterus palmas
Channa striata Melanotaenia sp. Polypterus senegalus
Coius undecimradiatus Melanotaenia trifasciata Pristolepis fasciatus
Colossoma brachypomus Metynnis hypasuchen Pseudogobiopsis oligactis
Datnioides microlepis Metynnis maculatus Rhinogobius chiengmaiensis
Datnioides polota Minnow gudgeon Scleropages jardini
Datnioides pulcher Mogurnda mogurnda Stiphodon sp. Red
Gantthonemus petersii Myxocyprinus asiaticus Synodontis eupterus
 Garra flavatra Nandus nebulosus Synodontis multipunctatus
Garra fuliginosa Oreochromis niloticus Taeniodes cirratus